Общи условия

1.ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които предоставя услуги/стоки на потребителите/клиентите си посредством уеб сайта www.dualsim.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „Куйк Маркетинг“ ООД
Седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул. Камен Зидаров 1
Адрес за упражняване на дейността гр гр.Велико Търново, ул. Камен Зидаров 1

Данни за кореспонденция: гр.Велико Търново, ул. Камен Зидаров 1

Вписване в публични регистри: ЕИК 104694772

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия на ТЪРГОВЕЦА са задължителни за всички потребители на сайта www.dualsim.bg.

3.2 Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ТЪРГОВЕЦА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

3.4 ТЪРГОВЕЦА има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

3.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия ТЪРГОВЕЦА ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

3.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

3.7 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.8 Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, адрес, имейл и телефон, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.dualsim.bg.

3.9 Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dualsim.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3.10 ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

4.ДОСТАВКА

4.1 Доставките се извършват от куриерска фирма “Еконт”, в рамките на 1 – 2 работни дни в зависимост от графика за обслужване на населеното място. Цената за доставка, когато тя е до дома или офиса на клиента или до офис на куриер се поемат от клиента според ценовата листа на куриера. Поръчки се приемат и обработват всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поръчка влязла в системата след 16:00 часа се обработва на следващия работен ден. Всички поръчки приети в събота или неделя се обработват в понеделник и изпращат същия ден. При всички положения ще бъдете уведомявани за промяна в сроковете за доставка! Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4.2 При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

4.3 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

5.ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

5.1 ТЪРГОВЕЦА предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

5.2 По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от ТЪРГОВЕЦА, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от ТЪРГОВЕЦА.

5.3 Гаранционните сертификати, издадени от ТЪРГОВЕЦА ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от ТЪРГОВЕЦА гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

5.4 В случай, че Купувачът не уведоми ТЪРГОВЕЦА за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес support@dualsim.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

5.5 Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

5.6 Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

6.ЦЕНИ

6.1 Цените, посочени на сайта са в български лева и се отнасят за 1 брой и не включват цена за доставка.

7.ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА

7.1 Потребителят има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 1 работен ден от датата на подаването ѝ, като свърже с екипа на www.dualsim.bg чрез email: support@dualsim.bg или на телефон 0878679568.

7.2 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.

7.3 В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по т. 2, Продавача е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без доставката за тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Потребителят право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

– Продавача няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

–  Продавача има право да задържи плащането на сумите на Потребителя , докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

– Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

– При упражнено право на отказ от договора Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

7.4 След получаване на върната стока и прегледа ѝ, продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка до www.dualsim.bg / не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

7.5 Когато плащането е било извършено с банкова карта, наложен платеж, връщането на цялата сума /без разходите за обратна доставка до www.dualsim.bg / се извършва само чрез банков превод по сметката на Потребителят.

7.6 Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

8.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

8.1 Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на сайта www.dualsim.bg.

8.2 Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

8.3 Потребителят/клиентът, ако е регистриран носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

8.4 Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.dualsim.bg.

8.5 Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

  •   да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  •   да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  •   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  •   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  www.dualsim.bg услуги;
  •   да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •   да не извършва злоумишлени действия;
  •   да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.dualsim.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

8.6 Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

9.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

9.1 ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

9.2 ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.dualsim.bg.

9.3 ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dualsim.bg.

9.4 ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

9.5 ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху стоката или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

9.6 ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

10.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

10.2 Търговецът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Търговецът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Клиента или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

10.3 Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Клиента.

10.4 Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

10.5 От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

10.6 Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Клиента може да бъде изразено по всяко време.

10.7 Клиента или Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Търговеца.

10.8 С приемането на настоящите Общи условия Клиента изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

10.9 Клиента се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Търговеца.

11.ИЗМЕНЕНИЯ

11.1 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители/Клиенти на Сайта.

11.2 Търговецът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:

11.3 след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Клиента не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

11.4 след публикуването им на сайта на Търговеца и ако Клиента не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

11.5 Клиента се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиента се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

11.6 Търговецът публикува тези общи условия на адрес www.dualsim.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

12.ТЕРМИНОЛОГИЯ

12.1 Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.dualsim.bg на своя компютър.

12.2 Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

12.3 Уебсайта  www.dualsim.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

12.4 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

Scroll to Top